Voor wie?

De Schakel onderzoekt en behandelt peuters, kleuters, kinderen en jongeren met ontwikkelingsmoeilijkheden (onder andere ADHD, autisme, gedragsproblemen, leerstoornissen, motorische stoornissen, taalstoornissen, verstandelijke beperkingen) die problemen ondervinden in het dagelijks leven.

We werken hiervoor in alle stadia vooral samen met de ouders en alle andere betrokken partijen (zoals scholen, CLB’s, CGGZ, enz.) om het kind zo goed mogelijk op weg te helpen naar de toekomst.

Hoe ziet een onderzoek eruit?

De intake

Nadat u met ons voor de eerste keer contact hebt opgenomen, wordt u uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek bij één van de sociaal werkers. Daarbij wordt uw hulpvraag verder verkend. Deze vraag staat centraal binnen het ganse onderzoeksproces.

De onderzoeken

Na het doorlopen van een wachttijd wordt u uitgenodigd voor een oudergesprek bij de psychologe. Daar wordt er dieper ingegaan op een aantal aspecten die bij het eerste kennismakingsgesprek aan bod kwamen. Op deze manier trachten we een goed beeld te verkrijgen van het functioneren van uw kind en jullie zorgen daaromtrent. In het logopedisch, psychologisch, ergotherapeutisch, medisch en kinesitherapeutisch onderzoek wordt er verder gekeken naar de specifieke deelvaardigheden zoals gedrag, taal, schoolse vaardigheden, denken, geheugen, enz.

Na de onderzoeken

Na het afronden van de onderzoeken worden de resultaten in het onderzoeksteam besproken. Daarna volgt er een bespreking met de psychologe en u. Indien het nodig is, worden de onderzoeksresultaten ook besproken met de school en/of CLB (eventueel in uw bijzijn). U ontvangt ook steeds een multidisciplinair verslag van onze bevindingen.

Wat gebeurt er binnen de therapie?

We geloven dat elke persoon uniek is en stemmen de therapie af op maat van het kind. De samenstelling van het team wordt dan ook aangepast aan de specifieke vraag en het probleem. Binnen gans de werking staat deze hulpvraag centraal. De behandeling wordt eveneens op geregelde tijdstippen geëvalueerd door het team waardoor de therapie kan bijgestuurd worden. De ouders blijven eveneens betrokken bij de therapie (onder andere door de werking mee te volgen, regelmatig gesprekken te hebben, via een heen-en-weer-schriftje, enz.). Daarnaast werken we met de omgeving (zoals de school, maar ook met andere diensten) van het kind en hebben we op regelmatige basis overleg met hen, uiteraard met respect voor de privacy van de ouders en het kind.