Algemeen

Kinderen en ouders zijn geen eiland dat los staat van hun context.
Daarom vinden we een betrokken omgeving en nauwe samenwerking tussen alle partners belangrijk. Enkel op deze manier kan onderzoek en therapie succesvol zijn.

Onze doelgroepen

Peuters, kleuters, kinderen en jongeren kunnen in CAR De Schakel terecht voor multidisciplinaire diagnostiek en therapie. Een aanvangsonderzoek duurt ongeveer 3 maanden.

Kinderen die reeds eerder een uitgebreid multidisciplinair onderzoek hebben gehad bij een erkende dienst (zoals een ander CAR, COS, Referentiecentrum Autisme of andere) kunnen eventueel, na evaluatie van de onderzoeksgegevens, in een verkorte procedure onderzocht worden.

Hoewel CAR De Schakel een tweedelijnsdienst is, trachten we zo toegankelijk mogelijk te zijn, zowel voor ouders als doorverwijzers.

Een kwaliteitsvolle, wetenschappelijk onderbouwde, vraaggestuurde, holistische en contextuele werking met het oog op inclusie in de samenleving staat centraal in de werking van CAR De Schakel.

We vertrekken daarbij vanuit de zorgvraag van het kind en de ouders. We wensen hen doorheen gans het proces actief te betrekken en dat in samenwerking met het netwerk van het kind.

Onze doelgroepen zijn kinderen met een

  • Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD)
  • Autismespectrumstoornis (ASS)
  • Complexe ontwikkelingsstoornis
  • Verstandelijke beperking
  • Gedragsmoeilijkheden
  • Vermoedensdiagnoses

Indien u twijfelt of kind al dan niet in aanmerking komt voor therapie of onderzoek, neem dan gerust contact op met de sociaal werkers of de directie (zie contactgegevens). Er is steeds ruimte om bijkomende uitleg te vragen rond het algemeen beleid of een concrete casus.

Indien een kind niet in aanmerking komt voor onderzoek of therapie, zullen wij dat ook naar u, als doorverwijzer, terugkoppelen. Op deze manier zorgen we ervoor dat kinderen zo goed mogelijk de gepaste zorg krijgen.

Het ICF, een bio-psychosociaal model, wordt als kader gehanteerd. Binnen het ICF is er naast de biomedische factoren ook aandacht voor het psychologisch en sociaal functioneren. Persoons- en omgevingsfactoren worden mee in rekening gebracht.

Iemand doorverwijzen

De aanmelding van kinderen gebeurt liefst door de ouders zelf. Dit kan telefonisch maar ook mondeling of schriftelijk (zoals via mail) gebeuren. In uitzonderlijke gevallen kan de aanmelding rechtstreeks gebeuren door de verwijzer. Neem daarvoor contact op met onze sociaal werkers op 09/369.80.96 of stuur een mail naar info@cardeschakel.org.

Een onderbouwd dossier - door onder andere reeds voorgaande gesprekken met ouders te hebben, eerder uitgevoerde testen, vragenlijsten, verslagen, relevante informatie, enz. te verzamelen - zorgt ervoor dat we een zo goed mogelijk een beeld krijgen van het kind dat wordt aangemeld en dat de ouders reeds ingelicht zijn over het verder verloop van de onderzoeken in het CAR. Dit werkt eveneens drempelverlagend.

 

Infobrochure voor ouders

Onze infobrochure kan helpen om ouders wegwijs te maken in het hulpverleningslandschap. U kan ze downloaden via de onderstaande links. Wil u graag een gedrukt exemplaar? Geen probleem. Stuur ons een e-mail op info@cardeschakel.org en dan maken we dat in orde.

Administratie

Zoals gebruikelijk, dienen er een aantal administratieve zaken in orde te zijn vooraleer een kind in aanmerking komt voor een onderzoek:

  • een verwijzingsbriefje van een dokter (huisarts, CLB-arts of geneesheer-specialist) waaruit blijkt dat een multidisciplinair onderzoek nodig is in een CAR. Dit verwijsbriefje is een absolute vereiste om een onderzoek (= bilan) te kunnen aanvragen bij het RIZIV
  • klevertjes van de mutualiteit. In uitzonderlijke gevallen komt het OCMW tussen in de kosten bij mensen die niet in orde zijn met hun verzekerbaarheid van de mutualiteit. Vraag hiervoor raad bij de plaatselijke sociale dienst van het OCMW.