Privacyverklaring

CAR De Schakel hecht  grote waarde aan het juist beschermen van de gegevens die zij verwerkt, in het bijzonder persoonsgegevens. Aan de hand van ons gegevensbeschermingsbeleid wil CAR De Schakel op strategisch niveau vastleggen op welke wijze gegevens beschermd worden, welke verantwoordelijkheden hierrond zijn toegewezen en welke prioriteiten CAR De Schakel heeft bepaald rond de bescherming van gegevens.

In het bijzonder wil CAR De Schakel de gegevens van klanten en de persoonsgegevens die zij ter beschikking stellen, beschermen tegen:

 • verlies: gegevens zijn niet meer beschikbaar
 • lekken: gegevens komen in verkeerde handen terecht
 • fouten: gegevens zijn niet correct, bijvoorbeeld verouderd of onvolledig
 • niet toegankelijk: op het moment van de zorg zijn gegevens niet toegankelijk
 • onterecht inkijken: ingekeken door personen die hiertoe niet gemachtigd zijn
 • het niet kunnen nagaan wie de gegevens inkeek, wijzigde of verwijderde
 • verwerkingen die niet in lijn liggen met regelgeving, richtlijnen en normen

 De directie wil in haar gegevensbeschermingsbeleid een beroep doen op iedereen die betrokken is bij de elektronische en papieren verwerking om samen, vanuit een gemeenschappelijke visie én vanuit onze gezamenlijke wil om kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden, de verwerking van persoonsgegevens correct te laten verlopen.

Het gegevensbeschermingsbeleid gaat dieper in op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van en meer in het bijzonder, de informationele privacy. Het gegevensbeschermingsbeleid dient als norm voor het verwerken van alle persoonsgegevens door CAR De Schakel. Het is een leidraad voor alle verwerkingsprocessen en biedt een referentienorm voor audit en controle. Het gegevensbeschermingsbeleid biedt elke belanghebbende, medewerker of betrokken externe een inzage in de manier waarop we omgaan met gevoelige persoonsgegevens.

Het gegevensbeschermingsbeleid is tevens geschreven voor iedereen die een functie heeft binnen CAR De Schakel waarbij persoonsgegevens verwerkt worden. Ze gebruiken (delen van) dit gegevensbeschermingsbeleid voor het ontwerpen van procedures en richtlijnen voor medewerkers en externen, zoals ICT-leveranciers. De relevante onderdelen van deze privacy policy worden verwerkt in overeenkomsten met cliėnten, personeel en leveranciers.

CAR De Schakel zowel in haar rol als verwerkingsverantwoordelijke als verwerker: 

 1. Is transparant over de persoonsgegevens die het verwerkt en het verwerkingsdoel, zowel naar de betrokkene, de cliėnten als naar de toezichthouders. De gevoerde communicatie is eerlijk, eenvoudig toegankelijk en begrijpelijk. Het transparantieprincipe is ook van toepassing wanneer de persoonsgegevens worden uitgewisseld.

 2. Verwerkt enkel de gegevens die relevant zijn voor het uitvoeren van haar taken. Elke taak waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, is rechtmatig. Dit betekent onder meer dat de verwerking in overeenstemming is met de wettelijke en statutaire doelen van CAR De Schakel.  Dit wordt telkens geėvalueerd bij een nieuw verwerkingsdoel, waar nodig aan de hand van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA).

 3. Verwerkt enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de activiteiten. Zo worden identificatoren die horen bij de persoonsgegevens tot een minimum herleid.

 4. Kijkt toe op de integriteit van de persoonsgegevens gedurende de ganse verwerkingscyclus.

 5. Bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk. De noodzakelijkheid is afgetoetst tegenover wettelijke verplichtingen en de rechten en vrijheden van de betrokkene.

 6. Voorkomt inbreuken die voortvloeien uit het verwerken van persoonsgegevens. Informatieveiligheid, gegevensbescherming bij ontwerp en privacy-vriendelijke standaardinstellingen zijn hiervoor hulpmiddelen. Wanneer een inbreuk plaatsvindt, wordt hierover gerapporteerd in lijn met de regelgeving ter zake.

 7. Is in staat om alle geldende rechten van een betrokkene, zoals het recht op inzage, afschrift en eventueel ook schrapping uit te voeren. CAR De Schakel bewaakt hierbij over de eventuele beperkingen die op deze rechten van toepassing zijn.

 8. Waakt er actief over dat bij het verwerken van de persoonsgegevens voor een welbepaald doel, de rechten en vrijheden (bijvoorbeeld recht op verzekerbaarheid, recht op zorg) van de betrokkene gevrijwaard blijven.

 9. Verwerkt gegevens in lijn met de rechten en vrijheden die gelden in de Europese Economische Ruimte en controleert de toepassing hiervan wanneer de gegevens worden uitgewisseld daarbuiten. CAR De Schakel leeft bijgevolg alle wettelijke en normerende kaders na (i.e. zowel Vlaamse, Federale als Europese regels) bij het verwerken van persoonsgegevens en heeft daartoe haar verantwoordelijkheid over de persoonsgegevens en die van andere duidelijk in kaart gebracht.

 10. Kan aantonen dat het alle beleidsdoelstellingen naleeft, conform de wettelijke bepalingen. Deze verantwoordingsplicht wordt bewaakt door interne toezicht en controle en is uitvoerbaar volgens de wettelijk geldende principes.

 

Gebruiksvoorwaarden website

1. AANVAARDING

Deze pagina ("kennisgeving") vermeldt de voorwaarden en bepalingen van de website. Wij verzoeken u deze kennisgeving aandachtig te lezen. Door zich toegang te verschaffen tot de website van CAR De Schakel, deze te doorbladeren of te gebruiken ("Gebruik") bevestigen alle gebruikers en bezoekers ("U ", "u", "Gebruiker" of "gebruiker") dat zij de voorwaarden en bepalingen aanvaarden die in deze kennisgeving worden opgesomd. Indien u de in deze kennisgeving opgesomde voorwaarden en bepalingen niet aanvaardt, mag u de website niet gebruiken. CAR De Schakel behoudt zich het recht voor om deze kennisgeving van tijd tot tijd naar eigen goeddunken bij te werken. U dient deze kennisgeving daarom af en toe opnieuw te lezen.


2. GEBRUIKSRECHT EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

CAR De Schakel kent u een beperkt, niet exclusief, niet overdraagbaar, herroepelijk gebruiksrecht toe voor het weergeven en tijdelijk downloaden van een kopie van de informatie die op de website wordt getoond, uitsluitend voor persoonlijk, niet commercieel gebruik voor uzelf of binnen uw organisatie. Alle informatie die op de website wordt getoond of beschikbaar wordt gesteld, waaronder, zonder beperking, grafische voorstellingen, documenten, tekst, beelden, geluid, video, audio, illustraties, software en HTML-code (samen de "informatie" genoemd) is het exclusieve eigendom van CAR De Schakel of diens leveranciers van inhoud. De informatie wordt beschermd door de internationale auteursrechten en alle andere toepasselijke voorschriften, reglementeringen en wetgeving in verband met intellectuele eigendom. Behalve indien dit uitdrukkelijk wordt toegestaan in deze kennisgeving, mag u (i) de informatie niet gebruiken, kopiƫren, wijzigen, tonen, verwijderen, verdelen, downloaden, opslaan, reproduceren, doorsturen, publiceren, verkopen, herverkopen, aanpassen, "reverse-engineeren" of er afgeleide werken mee creƫren, of (ii) de informatie gebruiken op andere websites of dragers, bv. in een netwerkomgeving, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CAR De Schakel.

Alle namen, domeinnamen, logo's en andere identificerende elementen (de "merken") die op de site worden getoond zijn het exclusieve eigendom van CAR De Schakel en van hun respectieve eigenaars. U mag de merken op geen enkele manier gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CAR De Schakel en van hun respectieve eigenaars.

Deze site is beschermd door het auteursrecht, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. CAR De Schakel of andere relevante leden van CAR De Schakel en, waar dat van toepassing is, hun leveranciers behouden alle rechten, eigendomsrechten en belangen in en op de site. Het gebruik van de site verleent geen eigendomsrechten in de site.

De site kan gegevens, tekst, beelden, software, multimedia en andere inhoud van derden ("inhoud van derden") bevatten en verwijzingen naar de term "site" worden geacht alle informatie, inhoud en diensten te omvatten die van tijd tot tijd op de site beschikbaar worden gesteld, ongeacht of deze worden weergegeven op een scherm of gedownload naar een andere computer, waaronder, zonder beperking, de inhoud van derden.

Alle gegevens, tekst, beelden, software, multimedia en andere inhoud die u aan CAR De Schakel verstrekt via de site ("bijdragen") worden het eigendom van CAR De Schakel. De gebruiker draagt alle rechten, eigendomsrechten en belangen (met inbegrip van auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) in de bijdragen volledig over aan CAR De Schakel en komt overeen dat hij al het nodige zal verrichten om de rechten van CAR De Schakel in eventuele bijdragen te perfectioneren en te handhaven. Behalve waar dit uitdrukkelijk anders wordt bepaald of anders wordt voorgeschreven door de wetgeving, zal CAR De Schakel zich in verband met de bijdragen niet moeten houden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen.

Behalve waar dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen of in de mate waarin dit voor de gebruiker nodig is om de site te kunnen weergeven in overeenstemming met deze kennisgeving, zal de gebruiker de volgende handelingen niet stellen: (i) de site in haar geheel of gedeeltelijk kopiƫren; (ii) de site weergeven, reproduceren, er afgeleide werken van creƫren, de site doorsturen, verkopen, verdelen, verhuren, leasen, er een sublicentie voor uitreiken, de site uitlenen, overdragen of haar op eender welke manier in haar geheel of gedeeltelijk exploiteren; (iii) de site inbedden in andere producten; (iv) de site gebruiken in een timesharingovereenkomst; (v) vanuit eender welk softwareprogramma functieoproepen of andere ingebedde koppelingen maken naar de site; (vi) kennisgevingen van CAR De Schakel of een van diens leveranciers in verband met auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten verwijderen of verdoezelen; (vii) merken van CAR De Schakel of diens leveranciers gebruiken; of (viii) de toepassingen of broncode van de site reverse-engineeren, decompileren, demonteren of te proberen zich er op een andere manier toegang toe te verschaffen, behalve in de mate dat dit door de wetgeving wordt toegestaan.

3. DOOR DE GEBRUIKER AANGEREIKTE INFORMATIE

De site verschaft u via een of meerdere webformulieren de mogelijkheid om in te tekenen op bepaalde diensten of in te schrijven voor bepaalde evenementen. CAR De Schakel licht de aangereikte informatie niet door en oefent er geen toezicht op uit. Daarom spreekt CAR De Schakel zich niet uit over de betrouwbaarheid, accuraatheid, volledigheid, geldigheid en waarheidsgetrouwheid van de aangereikte informatie. U bevestigt en aanvaardt dat CAR De Schakel kopieƫn van de door u aangereikte informatie mag bijhouden en de door u aangereikte informatie aan derden mag bekendmaken indien CAR De Schakel meent dat dit noodzakelijk is om: (i) de integriteit van de site te beschermen; (ii) de rechten van CAR De Schakel te beschermen; (iii) een gerechtelijk bevel na te leven; (iv) te voldoen aan gerechtelijke actie; (v) de eisen van CAR De Schakel volgens deze kennisgeving te doen gelden; en (vi) te voldoen aan eisen betreffende inbreuken op de rechten van derden.

4. ALGEMEEN VERBOD

In verband met het gebruik van deze site komt u overeen om de volgende handelingen NIET te stellen:

(a) inbreuk maken op plaatselijke, provinciale, gewestelijke, Europese of andere toepasselijke voorschriften, reglementeringen en verordeningen;

(b) inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten waaronder, zonder beperking, octrooien, auteursrechten, handelsmerken of handelsgeheimen van derden;

(c) informatie uploaden, openbaar maken, doorgeven of opslaan die:

 • illegaal, aanstootgevend, lasterlijk, frauduleus, bedrieglijk, misleidend, schadelijk, bedreigend, kwellend, obsceen of afkeurenswaardig is;
 • een inbreuk vormt op uw contractuele of vertrouwelijkheidsverplichtingen;
 • de normale werking van de site verstoort of hindert, zoals het aanbrengen of doorsturen van virussen, het voortdurend en herhaaldelijk publiceren van dezelfde informatie of het publiceren van informatie met een abnormale omvang; of
 • niet toegestaan is door CAR De Schakel, waaronder, zonder beperking, niet goedgekeurde reclame, ongevraagde advertenties, "junkmail", " spammail", "kettingbrieven" of anderszins onaanvaardbare informatie;

(d) inbreuk maken op de privacy- of persoonsrechten van anderen door misbruik te maken van de informatie waaronder, zonder beperking, het pesten of "stalken " van een andere persoon, ongevraagde e-mail doorsturen en de persoonsgegevens van anderen verzamelen;

(e) inbreuk maken of pogingen ondernemen om inbreuk te maken op beveiligingsmaatregelen van de site;

(f) gebruik maken van een middel, proces of mechanisme om controle uit te oefenen op, informatie op te halen van, informatie op te zoeken op of zich toegang te verschaffen tot de site of de informatie zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CAR De Schakel, bijvoorbeeld via een "spider" of robot;

(g) u toegang verschaffen of pogingen ondernemen om u toegang te verschaffen tot een account of inlogcode van derden die op de site worden vermeld;

(h) informatie kopiƫren, wijzigen, reproduceren, verwijderen, verdelen, downloaden, opslaan, doorgeven, verkopen, herverkopen, bekendmaken, reverse-engineeren of er afgeleide werken van maken tenzij wanneer het informatie betreft die door u werd aangereikt en waarvan u de eigenaar bent;

(i) onjuiste, valse of onvolledige informatie bekendmaken of aanreiken;

(j) u uitgeven voor een andere persoon of entiteit;

(k) de site gebruiken op een manier die niet is toegestaan of voor criminele activiteiten;

(l) de informatie van een hoofding in een elektronische bekendmaking of e-mail vervalsen; of

(m) u anders voordoen dan u bent en uw connectie met derden of uw entiteit anders voorstellen dan deze zijn;

5. SPECIFIEK GEBRUIK EN VERANTWOORDELIJKHEID

Naast de algemene verantwoordelijkheden die in deel 4 worden opgesomd, gaat u ook akkoord om de volgende bepalingen na te leven.

Voorts komt u overeen dat u:

(a) de site uitsluitend zult gebruiken voor legale doeleinden tijdens het zoeken naar informatie;

(b) volledige, correcte, up-to-date en accurate gegevens zult verstrekken en bijhouden in verband met de door u aangereikte informatie;

(c) informatie zult bekendmaken waarvan u alle nodige (gebruiks)rechten bezit;

(d) zult afgaan op uw eigen oordeelsvermogen, behoedzaamheid en gezond verstand bij het beheren informatie die door de site wordt aangeboden of die u van de site haalt; en

(e) het risico zult dragen van het vertrouwen dat u stelt in of het gebruik dat u maakt van informatie die door derden wordt verstrekt.

6. KOPPELINGEN NAAR DERDEN

Op de site kunnen koppelingen, zoals hyperlinks of knoppen, toegang bieden tot websites van derden ("gekoppelde sites"). Mogelijk worden de gekoppelde sites niet gecontroleerd door CAR De Schakel en oefent CAR De Schakel er geen toezicht op uit. CAR De Schakel is niet verantwoordelijk voor informatie, gegevens of inhoud die op die gekoppelde sites wordt bekendgemaakt. De opname van de gekoppelde sites op de site houdt geen relatie of associatie in tussen CAR De Schakel en de eigenaar van de gekoppelde sites. Dit betekent evenmin dat CAR De Schakel de gekoppelde sites goedkeurt. CAR De Schakel neemt de gekoppelde sites uitsluitend op om u van dienst te zijn. U bent als enige verantwoordelijk voor uw toegang tot de gekoppelde sites. U dient af te gaan op uw eigen oordeelsvermogen, behoedzaamheid en gezond verstand bij het gebruik van de gekoppelde sites.

7. PRIVACY

CAR De Schakel zal alle persoonsgegevens die u op of via deze site verstrekt verwerken in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en eventuele specifieke bepalingen die in het relevante gedeelte van deze site worden uiteengezet.

8. COOKIES

Op deze website maken wij voorlopig geen gebruik van cookies, dit beleid kan in de toekomst worden gewijzigd. Een cookie is een eenvoudig tekstbestandje dat met de paginaā€™s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer of mobiel toestel wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie wordt bij volgend bezoeken naar onze servers teruggestuurd. Cookies zijn nuttig omdat zij aan een website toelaten het apparaat van de bezoeker te herkennen. Cookies kunnen geen virussen verspreiden en kunnen geen schade aan uw computer toebrengen.

Op onze website worden analytische cookies geplaatst van Google en Adobe, als deel van hun ā€œAnalyticsā€-dienst. Deze cookies worden gebruikt om informatie te verkrijgen over hoe bezoekers onze site gebruiken. Wij gebruiken deze verkregen informatie om rapporten samen te stellen die ons toelaten de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren. Deze cookies vervallen automatisch 6 maanden na uw laatste bezoek aan onze website.

Deze cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm. Wij gebruiken nooit cookies om persoonlijke informatie over onze bezoekers op te slaan.

Concreet wordt volgende informatie verzameld: het aantal bezoekers op onze site, hoe de bezoekers op onze site terecht zijn gekomen en welke paginaā€™s van onze site deze precies bezocht hebben.

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het plaatsen van deze analytische cookies.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan u vinden in uw browserinstellingen (terug te vinden via de Help-functie van uw browser of via de website van uw provider). Voor meer informatie over het gebruik van cookies bij browsers op mobiele toestellen en hoe u deze kunt weigeren of verwijderen, verwijzen wij u naar de gebruiksinstructies van uw toestel.

Wenst u alle cookies van Google of Adobe automatisch te blokkeren verwijzen wij u naar de volgende websites:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
http://www.omniture.com/en/privacy/product#optout

Op onze website kunnen wij sociale media knoppen gebruiken die u toelaten de inhoud van onze website via de sociale netwerken ā€˜Facebookā€™, ā€˜Twitterā€™, ā€˜Flickrā€™ en ā€˜YouTubeā€™ met derden te delen. Teneinde deze functionaliteit toe te laten vertrouwen wij op externe scripts. U dient er zich van bewust te zijn dat de mogelijkheid bestaat dat deze websites informatie verzamelen omtrent uw internetgebruik, zelfs indien u geen gebruik maakt van de knoppen die op onze pagina werden geplaatst.
Meer informatie omtrent cookies in het algemeen kan u vinden op volgende website:www.allaboutcookies.org

9. VRIJWARING

U komt overeen dat u CAR De Schakel, bestuurders, agenten en werknemers vrijwaart en verdedigt tegen eisen of aanspraken van derden, waaronder, zonder beperking, honoraria van advocaten en gerechtskosten die het gevolg zijn van of voortvloeien uit uw gebruik van de site, de door u aangereikte informatie of uw inbreuken op bepalingen en voorwaarden van deze kennisgeving.

10. DISCLAIMER

U bevestigt en aanvaardt het volgende:
(a) u neemt alle risico's op zich in verband met of voortvloeiend uit uw gebruik en weergave van de site of uw toegang tot de site. De site wordt verstrekt op een "as is" en een "as available" basis, d.w.z. dat CAR De Schakel de site verstrekt en de gebruiker die site aanvaardt in de toestand waarin deze zich momenteel bevindt en beschikbaar is, met alle fouten, ook deze die niet onmiddellijk zichtbaar zijn.

(b) CAR De Schakel wijst uitdrukkelijk alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties van eender welke aard af, waaronder, zonder beperking, stilzwijgende garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-overtreding, of garanties die volgen uit het verloop van prestaties, de verhandeling of het gebruik.

(c) CAR De Schakel wijst uitdrukkelijk alle garanties af (i) dat de site en inhoud ervan vrij zijn van fouten of virussen; (ii) dat de site veilig is en niet onderbroken zal worden; (iii) dat de site altijd beschikbaar zal zijn; (iv) dat de site aan uw eisen zal voldoen; en (v) met betrekking tot betrouwbaarheid, accuraatheid, volledigheid, geldigheid en waarheidsgetrouwheid van de aangereikte informatie.

11. AANSPRAKELIJKHEID EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U bevestigt dat alle risico's aanvaardt in verband met, ten gevolge van of voortvloeiend uit uw gebruik van de site of aangereikte informatie waaronder, zonder beperking, de risico's van financieel verlies, fysieke schade, schade aan eigendom, handelen met andere gebruikers van de site, vreemde, minderjarigen of ingezetenen van een ander land en mensen die handelen onder valse voorwendselen. U komt bovendien overeen dat U CAR De Schakel, bestuurders, agenten en werknemers vrijwaart van alle aanspraken, eisen, schadevergoedingen (voor directe, indirecte en gevolgschade) van eender welke aard, bekend of onbekend, in verband met, ten gevolge van voortvloeiend uit uw gebruik van de site, de door u aangereikte informatie, te transacties in verband met of ten gevolge van uw gebruik van de site.

U gaat er verder mee akkoord dat CAR De Schakel en leverancies in geen geval aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, incidentiėle, bijzondere- of gevolgschade, of schade voor winstderving, verlies van goodwill, inkomstenverlies, gegevensverlies of onvermogen tot gebruik die door u of door derden wordt opgelopen onafhankelijk van garantie, contract, onrechtmatige daad of andere grond en zels als CAR De Schakel op de hoogte is gebracht van de mogelijkheden van zulke schade.

12. BEƋINDIGING

CAR De Schakel heeft het recht om naar eigen goeddunken een einde te stellen aan diensten op de site en informatie van de site te verwijderen. CAR De Schakel mag uw toegang tot alle diensten die door CAR De Schakel op de site worden verstrekt of tot een gedeelte daarvan op elk ogenblik en om eender welke reden beƫindigen, met of zonder beweegreden of kennisgeving. CAR De Schakel is niet aansprakelijk voor behoud of teruggave van de door u aangereikte informatie, uw account, uw inlogcode en wachtwoord. U dient altijd een kopie te bewaren van de door u aangereikte informatie.

13. ALGEMEEN

U komt overeen dat er ten gevolge van uw gebruik van de site tussen uzelf en CAR De Schakel geen relatie bestaat van werkgever-werknemer, partnerschap, tussenpersoon of joint venture.

Deze kennisgeving vormt de volledige overeenkomst tussen uzelf en CAR De Schakel die uw gebruik van de site regelt en zij vormt een aanvulling op eventuele bindende overeenkomsten tussen uzelf en CAR De Schakel.

Deze kennisgeving valt onder de bepalingen van de Belgische wetgeving en is onderworpen aan de bevoegdheid van de Belgische Rechtbanken.

U mag geen informatie gebruiken of exporteren, en geen kopieƫn of adaptaties maken die inbreuk maken op de toepasselijke wetgeving, voorschriften en reglementeringen, waaronder, zonder beperking, de Amerikaanse wetgeving en voorschriften op de export.

Wanneer een van beide partijen een of meer voorwaarden van deze kennisgeving niet of te laat afdwingt, wordt dat niet beschouwd als een vrijstelling van die voorwaarde(n).

De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van een of een gedeelte van deze voorwaarden, of van eender welk recht voortkomend uit deze kennisgeving, zal geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van gelijk welke andere bepaling of ander recht of het overblijvende gedeelte ervan, dewelke volledig van kracht blijft, met uitzondering van de ongeldige of onafdwingbare bepaling of het ongeldige of onafdwingbare gedeelte ervan.

Hoofdstukken 3, 5, 8, 10, 11, 12 en 14 blijven ook geldig nadat deze kennisgeving om eender welke reden beƫindigd is.

Laatste bijwerking: mei 2018.

Als u meer informatie wenst over de site of over deze kennisgeving, kunt u contact opnemen met:

Postadres:

CAR De Schakel
T.a.v. De webmaster
Hoenderstraat 51
9230 Wetteren
BELGIĖ

E-mailadres:

info@cardeschakel.org


Ā© 2018 CAR De Schakel. Alle rechten voorbehouden.